fa-kku

รวบรวม แผ่นพระยันต์ ชนวนมวลสาร นวโลหะศักดิ์สิทธิ์

๑. วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ที่พักสงฆ์ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลา  วัดป่าพุทธมงคล และ วัดป่าวิเวกธรรม

๒. รับมอบแผ่นยันต์จารชนวนมวลสารอธิษฐานจิตจากคณาจารย์ เถราจารย์ ผู้ทรงคุณในด้านต่าง ๆ จากจังหวัดหนองคาย

๓. วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 แผ่นยันต์จารชนวนมวลสารอธิษฐานจิตจากคณาจารย์ เถราจารย์ ผู้ทรงคุณในด้านต่าง ๆ จากจังหวัดสุพรรณบุรี

๔. วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 รับมอบแผ่นยันต์ชนวนมวลสารจากคุณ ชนินทร์ แก้วบุญเรือง

๕. วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 รับแผ่นยันต์จารชนวนมวลสารอธิษฐานจิตจากคณาจารย์ เถราจารย์ ผู้ทรงคุณในด้านต่าง ๆ จากจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดเพชรบูรณ์

๖. ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 รับแผ่นทองอธิษฐานจิต หลวงปู่สมศรี อัตตสิริ วัดป่าเวฬุวนาราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

๗. วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 รับมอบแผ่นยันต์จารชนวนมวลสารอธิษฐานจิตจากคณาจารย์ เถราจารย์ ผู้ทรงคุณในด้านต่าง ๆ จากจังหวัดเลย

๘. วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 รับมอบชนวนมวลสาร นวโลหะจากผู้มีจิตศรัทธา

๙. วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 รับแผ่นยันต์จารชนวนมวลสารอธิษฐานจิตจาก พระครูโสภณวินัยวัฒน์ (หลวงปู่เวิน คุเณสโก)

๑๐. วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 รับมอบเงินโบราณสำริด ชนวนมวลสารจาก คุณชราวุฒิ ดาทุมมา

๑๑. วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 รับมอบแผ่นยันต์จารชนวนมวลสารอธิษฐานจิตจากคณาจารย์ เถราจารย์ ผู้ทรงคุณในด้านต่าง ๆ จากจังหวัดหนองคาย

๑๒. วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 รับมอบแผ่นยันต์จารชนวนมวลสารอธิษฐานจิตจากคณาจารย์ เถราจารย์ ผู้ทรงคุณในด้านต่าง ๆ จากจังหวัดมหาสารคาม

๑๓. วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 รับมอบจารชนวนมวลสาร นวโลหะจากคุณรชฏ ศุภวณิช

๑๔. วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 รับมอบแผ่นยันต์จารชนวนมวลสารอธิษฐานจิตจากคณาจารย์ เถราจารย์ ผู้ทรงคุณในด้านต่าง ๆ จากจังหวัดสุรินทร์

๑๕. วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 รับมอบแผ่นยันต์จารชนวนมวลสารอธิษฐานจิตจากพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต)

๑๖. วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 รับมอบแผ่นยันต์จารชนวนมวลสารอธิษฐานจิตจากคณาจารย์ เถราจารย์ ผู้ทรงคุณในด้านต่าง ๆ จากจังหวัดชัยภูมิ

๑๗. วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 รับมอบชนวนมวลสาร นวโลหะจากคุณจักรี มูลตรีภักดี

๑๘. วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 รับมอบชนวนมวลสาร นวโลหะจาก คุณพิเชษฐ์ ทองถวิล 

๑๙. วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 รับมอบแผ่นยันต์จารชนวนมวลสารอธิษฐานจิตจากคณาจารย์ เถราจารย์ ผู้ทรงคุณจากจังหวัดนครพนม

๒๐. วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 รับมอบชนวนมวลสาร นวโลหะจาก คุณรุ่งฤดี ชินประทาน

๒๑. วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 รับมอบแผ่นยันต์จารชนวนมวลสารอธิษฐานจิตจากคณาจารย์ เถราจารย์ ผู้ทรงคุณจากจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

๒๒.วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 รับมอบชนวนมวลสาร นวโลหะจากคุณเริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล

๒๓. วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567รับมอบชนวนมวลสาร นวโลหะจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา 

๒๔. วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 รับมอบชนวนมวลสาร นวโลหะ จากอาจารย์พายุ แฝงทรัพย์

๒๕. วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567 รับมอบชนวนมวลสาร นวโลหะ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา

๒๖.วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567 รับมอบชนวนมวลสาร นวโลหะ จากคุณสยามรัตน์ อักษรศักดิ์ 

๒๗.วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 รับมอบชวนวมวลสาร นวโลหะจากผู้มีจิตศรัทธาสร้างพระพิฆเนศ 

๒๘.วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567 รับมอบชวนวมวลสาร นวโลหะจากผู้มีจิตศรัทธาสร้างพระพิฆเนศ

๒๙.วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 รับมอบแผ่นยันต์จารชนวนมวลสารอธิษฐานจิตจากคณาจารย์ เถราจารย์ ผู้ทรงคุณจากจังหวัดน่าน