fa-kku

สานศิลป์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

Highlights

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
ช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเรียนอเนกประสงค์ 1305 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานจากคณะศึกษาศาสตร์ ... Read more
19 September 2023
คว้าแชมป์ชนะเลิศการประกวดหางเครื่องระดับภูมิภาค (ภาคอีสาน) 84 ปีลูกทุ่งไทย
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในชื่อทีม “เพชร พี พี (Performance Practice KKU)” คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ 84 ปีลูกทุ่งไทย : ลูกทุ่งสร้างสรรค์ผสานสมัย ... Read more
18 September 2023
สัมมนาเชิงปฎิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สายวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์
โครงการอบรม สัมมนา เชิงปฎิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน(Outcome-Based Education:OBE) สายวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 7- 11 กันยายน 2566 สายวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ ... Read more
15 September 2023
ชีวิตออกแบบได้” กิจกรรมโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตทุกชั้นปีได้มีโอกาสพบปะกัน ให้คำปรึกษาทั้งทางวิชาการและการใช้ชีวิต เพื่อการได้มาของข้อมูลสู่การพัฒนาหลักสูตร ด้านวิชาการ(ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตร การวางแผน จัดโปรแกรม แนะนำวิธีเรียน) ด้านพัฒนานักศึกษา(การพัฒนาระเบียบ การดูแลสุขภาพ ความประพฤติ)และด้านการประสานงานช่วยเหลือ กฎ ระเบียบต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความสำเร็จคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทักษะวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ โดย ... Read more
15 September 2023