fa-kku

สานศิลป์ ประจำเดือนมิถุนาคม 2565

Highlights

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า ของโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองบังคับการตํารวจตระเวน ชายแดนภาค2 และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนตํารวจ ตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ภายไต้โครงการพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ของนักเรียนโดยฝึกอบรมให้แก่ นักเรียนและครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 11 โรงเรียน  ... Read more
17 May 2024
การออกแบบลวดลายผ้าทอมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้มีอัตลักษณ์สู่ตลาดสากล
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการออกแบบลวดลายผ้าทอมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ ภายไต้โครงการโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้ามัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีกลุ่มทอผ้าและประชาชนทั่วไป อําเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอแวงใหญ่ นายกิจจา  ... Read more
8 May 2024
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ ผศ.เชิงชาย ... Read more
8 May 2024
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)
เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ พร้อมอาจารย์วิชิต วัฒนานนท์ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากงานหลักสูตรและสหกิจสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ ... Read more
3 May 2024