fa-kku

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับมาตรฐานด้าน AUN QA

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับมาตรฐานด้าน AUN QA ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องเรียนอเนกประสงค์ 1301 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านร่วมบรรยายและปฏิบัติการประกอบไปด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักทะเบียนและพัฒนาวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร กิตติก้อง อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา  เป็นการบรรยายให้ความรู้จากรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ในหัวข้อ “ทิศทางการจัดการศึกษาในอนาคตและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565” ต่อด้วยกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เป็นการบรรยายและปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางการมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน ( OBE)” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักทะเบียนและพัฒนาวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร กิตติก้อง อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นประกาศที่มีผลกฎหมายกับงานหลักสูตรอีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวง อว.ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมและรับการประเมินในการปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐานในปี 2568 ที่สอดคล้องตามเกณฑ์กับเกณฑ์ AUN QA ตลอดจนการเรียนรู้แนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนหลักสูตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

Highlights

บันทึกรวบรวมมวลสาร ครั้งที่25
เมื่อวานวันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567 ในงาน พุทธาภิเษกพระหลวงปู่มหาศิลา คณะทำงานได้เจอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ศิษย์เก่าคณะฯ) ... Read more
17 June 2024
บันทึกรวบรวมมวลสาร ครั้งที่24
วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 คณะทำงานได้รับแผ่นยันต์จารชนวนมวลสารอธิษฐานจิต จาก อาจารย์พายุ แฝงทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศิษย์เก่าคณะฯ (จิตรกรรม) ที่ได้จากพ่อแม่ครูอาจารย์รายนามดังนี้ ... Read more
17 June 2024
บันทึกรวบรวมมวลสาร ครั้งที่23
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 คณะทำงานได้รับเกตุพระพุทธะวัชรธรรมโสภาศ และ สัมฤทธิ์โบราณ เมตตาจาก หลวงพ่อสายทอง พระครูสิริธรรมโกวิท เจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง เจ้าอาวาสวัดดอนเกลือ ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง ... Read more
17 June 2024