fa-kku

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ พร้อมอาจารย์วิชิต วัฒนานนท์ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากงานหลักสูตรและสหกิจสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรม (ฉบับปรับปรุง 2566)(นำร่อง)จัดโดย สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตกรรม (สป.อว.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE (สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรม) มาทดลองใช้ (Try out)ในการอบรมและปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถทราบนโยบายและทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CWIE Platform ร่วมออกแบบหลักสูตร สิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการ ก่อน – ระหว่าง – หลัง นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้เข้าอบรมมีสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ของคณาจารย์นิเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงาน CWIE ผู้เข้าร่วมอบรมอาจารย์ประจำสถาบันการศึกษาของเครือข่าย CWIE จำนวน135 คน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Highlights

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า ของโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองบังคับการตํารวจตระเวน ชายแดนภาค2 และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนตํารวจ ตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ภายไต้โครงการพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ของนักเรียนโดยฝึกอบรมให้แก่ นักเรียนและครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 11 โรงเรียน  ... Read more
17 May 2024
การออกแบบลวดลายผ้าทอมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้มีอัตลักษณ์สู่ตลาดสากล
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการออกแบบลวดลายผ้าทอมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ ภายไต้โครงการโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้ามัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีกลุ่มทอผ้าและประชาชนทั่วไป อําเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอแวงใหญ่ นายกิจจา  ... Read more
8 May 2024
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ ผศ.เชิงชาย ... Read more
8 May 2024
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)
เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ พร้อมอาจารย์วิชิต วัฒนานนท์ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากงานหลักสูตรและสหกิจสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ ... Read more
3 May 2024