fa-kku

อาจารย์สาขาทัศนศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ |  ทัศนศิลป์  |  ออกแบบนิเทศศิลป์  |  สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ

อาจารย์สาขาทัศนศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ และ สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ

ทัศนศิลป์

รองศาสตราจารย์

รณภพ เตชะวงศ์

หัวหน้าสาขาวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนเทศศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธวัชชัย ช่างเกวียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

นงนุช ภู่มาลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

บุรินทร์ เปล่งดีสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สมิต ตระกุดแก้ว

อาจารย์

บัญชา ควรสมาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อานนท์ สังวรดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ปรีชาวุฒิ อภิระติง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาณุ อุดมเพทายกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิจิตร วินทะไชย

อาจารย์ ดร.

ประจักษ์ สุปันตี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ทรงวุฒิ แก้ววิศิษฏ์

อาจารย์ ดร.

เจด็จ ทองเฟื่อง

อาจารย์ ดร.

พรนภัส หารคำ

อาจารย์ ดร.

สุรศักดิ์ สอนเสนา

อาจารย์ ดร.

นัชชารัชต์ คำพิลา

ออกแบบนิเทศศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.

ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

นิพนธ์ คุณารักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

กษม อมันตกุล

อาจารย์ ดร.

สัมฤทธิ์ ภูกงลี

อาจารย์ ดร.

สุธีย์ จุฬากาญจน์

อาจารย์ ดร.

เอกนารี แก้ววิศิษฏ์

อาจารย์

วิชิต วัฒนานนท์

สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ

รองศาสตราจารย์ ดร.

นิยม วงศ์พงษ์คำ

ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

กิตติสันต์ ศรีรักษา

อาจารย์ ดร.

ภัทร คชภักดี

อาจารย์ ดร.

อรุณี ศรีรักษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

จรัญ ชัยประทุม