fa-kku

อาจารย์สาขาวิชาดนตรีและการแสดง |  หลักสูตรวิชาดนตรี  |  หลักสูตรวิชาศิลปะการแสดง

อาจารย์สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

หลักสูตรวิชาดนตรี

รองศาสตราจารย์

ธรณัส หินอ่อน

หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีและการแสดง

รองศาสตราจารย์

จรัญ กาญจนประดิษฐ์

รองศาสตราจารย์ ดร.

จตุพร สีม่วง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เอกพงษ์ ศรีงาม

รองศาสตราจารย์

ธรณัส หิ่นอ่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วัศการก แก้วลอย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

พงษ์พิทยา สัพโส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผจญ พีบุ้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

กฤษฏา วงศ์คำจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุรพล เนสุสินธุ์

Asst.prof

Mr.James Leonard Mitchell Ph.D

Miss Sun Yong Kim

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

หิรัญ จักรเสน

อาจารย์

วิชิต ภักดีรัตน์

อาจารย์ ดร.

วันดี พลทองสถิตย์

อาจารย์

อาทิตย์ กระจ่างศรี

หลักสูตรวิชาศิลปะการแสดง

สุวภัทร พันธ์ปภพ

(ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร)

(หัวหน้าวิชาเอกการละคร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ธนัชพร กิตติก้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พชญ อัคพราหมณ์

อาจารย์

มัลลิกา ตั้งสงบ

อาจารย์ ดร.

พงศธร ยอดดำเนิน

(หัวหน้าวิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ศราวดี ภูชมศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สิทธิรัตน์ ภู่แก้ว