fa-kku

โครงการนิเทศฝึกงาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

การฝึกงานในสถานที่ประกอบการทักษะวิชาชีพด้านการออกแบบ ในรายวิชา FA124796  ฝึกงาน(Practicum) ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริง ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ ในหน่วยงาน ภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ เน้นให้เกิดการเรียนรู้จริง ทั้งเชิงทฤษฎี การสร้างกรอบแนวคิด และการฝึกปฎิบัติทักษะวิชาชีพ  ที่สร้างสมรรถนะความเป็นมาตรฐานวิชาชีพ การเตรียมความพร้อมสู่รูปแบบสหกิจศึกษา สร้างความร่วมมือ เครือข่ายการทำงาน สร้างเสริมประสบการณ์ตรง ที่ได้รับจากการฝึกงาน นักศึกษาสารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทำงาน โดยมีอาจารย์วิชิต วัฒนานนท์ ประธานหลักสูตรฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 27 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ บริษัท นิมบัส บางกอก จำกัด : คุณวิรชา ดาวฉาย ,บริษัท ทีวีมั้ง จำกัด: คุณศรันย์  ประเสริฐเพ็ญกุล,ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิน แอนิเมชั่น สตูดิโอ : คุณธนพนธ์ พกสุข ,บริษัท แบรนด์ธิงค์ จำกัด : คุณปานชีวา แก้วปินตา และบริษัท พอดีคำ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ : คุณศรัณณ์ลักษณ์ เอี่ยมกลิ่น หัวหน้าดูแลนักศึกษาฝึกงาน ได้ให้การต้อนรับพร้อมทีมงานในการให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฎิบัติงานของนักศึกษาในสถานที่ประกอบการร่วมกัน อีกทั้งทางหลักสูตรและผู้ประกอบการได้หารือแนวทางปฎิบัติการรับสมัครและการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการสำหรับหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ ปีการศึกษา 2567 ต่อไป

 

Highlights

บันทึกรวบรวมมวลสาร ครั้งที่25
เมื่อวานวันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567 ในงาน พุทธาภิเษกพระหลวงปู่มหาศิลา คณะทำงานได้เจอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ศิษย์เก่าคณะฯ) ... Read more
17 June 2024
บันทึกรวบรวมมวลสาร ครั้งที่24
วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 คณะทำงานได้รับแผ่นยันต์จารชนวนมวลสารอธิษฐานจิต จาก อาจารย์พายุ แฝงทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศิษย์เก่าคณะฯ (จิตรกรรม) ที่ได้จากพ่อแม่ครูอาจารย์รายนามดังนี้ ... Read more
17 June 2024
บันทึกรวบรวมมวลสาร ครั้งที่23
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 คณะทำงานได้รับเกตุพระพุทธะวัชรธรรมโสภาศ และ สัมฤทธิ์โบราณ เมตตาจาก หลวงพ่อสายทอง พระครูสิริธรรมโกวิท เจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง เจ้าอาวาสวัดดอนเกลือ ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง ... Read more
17 June 2024