fa-kku

ทำไมต้องเรา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 16 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลำดับที่ 12 ของประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ สู่การทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย/งานสร้างสรรค์ทั้งศิลปะร่วมสมัยและศิลปะพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การให้บริการทางวิชาการด้านศิลปกรรมแก่สังคมทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนสืบสานต่อยอดศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน