fa-kku

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส.ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.

ช่วงบ่ายวานนี้ (วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566) เวลา 13.00 น. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจำนวน 30 ท่าน นำโดย รศ.ดร.พรศิริ … Read more

 128 total views,  1 views today

คณะศิลปกรรมศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ExPEx300

สืบเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมให้การต้อนรับและพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : ExPEx300 รุ่นที่ 6  จากผู้ทรงคุณวุฒิ … Read more

 1,932 total views,  6 views today

การพัฒนากระบวนการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์

“ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพกระบวนการวิจัยด้านการออกแบบของนักศึกษาในการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ด้านการสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ สำหรับส่งเสริมกระตุ้นการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ การเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารอันเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับเกียรติจากประธานหลักสูตร อาจารย์ ดร.สุธีย์  จุฬากาญจน์ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  … Read more

 2,238 total views,  9 views today

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย และ จีน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Yunnan Chinese Language and Culture College, Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) … Read more

 2,310 total views,  6 views today

Arts for All ศิลป์ มข. สร้างสรรค์ชุมชนต้นแบบ ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรม “ส่งมอบข้อมูลและผลิตภัณฑ์คืนสู่ชุมชน” เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ สร้างคุณค่า และมูลค่าแก่ชุมชนบ้านขาม ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ … Read more

 1,862 total views

บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามของชาวอีสาน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยขบวนแห่จากคณะ/หน่วยงานต่างๆ พิธีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส การทำบุญตักบาตรดอกไม้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน การประกวดภาพถ่าย … Read more

 902 total views

” buyเบิ่ง:Supermarket ” การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่4 หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์

ในระหว่างวันที่ 28-29-30 มี.ค.2566 ณ หอศิลป์ต้นตาล(ตลาดต้นตาล)ขอนแก่น มีการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่4 หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ … Read more

 764 total views

มอบผลงานศิลปะเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนและเพิ่มสุนทรียภาพ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบผลงานศิลปะและผลงานสร้างสรรค์สำหรับโรงเรียน สถานศึกษา และหน่วนงานราชการ ซึ่งการมอบผลงานศิลปะครั้งนี้ได้ดำเนินการมอบให้แก่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น โดยมีการรับมอบเมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา … Read more

 75 total views

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท วันนี้วันดี จำกัด

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท วันนี้วันดี จำกัด ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00  … Read more

 1,211 total views

โครงการสร้างเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยในต่างประเทศ มาเลเซีย-ไทย 2023

หลักสูตรทัศนศิลป์ สายวิชาทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสร้างเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยในต่างประเทศ มาเลเซีย-ไทย 2023 ระหว่างวันที่ 1- 25 มีนาคม 2566 ซึ่งการจัดโครงการนี้เป็นสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปกรรมร่วมสมัยผ่านกิจกรรมการนำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการชื่อ “Capturing the … Read more

 1,427 total views