fa-kku

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์ “อีสานสำแดงศิลป์” ระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) และในวาระวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ … Read more

วันปฐมนิเทศและนัดพบผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2567

เช้าวันนี้ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและวันนัดพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงละครคณะฯ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องอย่างพร้อมเพรียง … Read more

        การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติงานจริงสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ(Work-based learning) ณ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เป็นกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงปฎิบัติการภายไต้โครงการส่งเสริมศักยภาพ (ฝึกงาน) สร้างสมรรถนะความเป็นมาตรฐานวิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์ เตรียมความพร้อมรูปแบบสหกิจศึกษา หลักสูตรวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในวันที่  10 มิถุนายน 2567 ได้รับเกีรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์ฯ … Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567 เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ สำหรับในปีนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาต่อทั้งสาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ … Read more

โครงการนิเทศฝึกงาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

การฝึกงานในสถานที่ประกอบการทักษะวิชาชีพด้านการออกแบบ ในรายวิชา FA124796  ฝึกงาน(Practicum) ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริง ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ ในหน่วยงาน ภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ เน้นให้เกิดการเรียนรู้จริง ทั้งเชิงทฤษฎี การสร้างกรอบแนวคิด และการฝึกปฎิบัติทักษะวิชาชีพ  ที่สร้างสมรรถนะความเป็นมาตรฐานวิชาชีพ การเตรียมความพร้อมสู่รูปแบบสหกิจศึกษา … Read more

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1ผู้ บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินทางมายังคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน … Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับมาตรฐานด้าน AUN QA

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับมาตรฐานด้าน AUN QA ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องเรียนอเนกประสงค์ 1301 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ … Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า ของโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองบังคับการตํารวจตระเวน ชายแดนภาค2 และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนตํารวจ ตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ภายไต้โครงการพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ของนักเรียนโดยฝึกอบรมให้แก่ นักเรียนและครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 11 โรงเรียน  … Read more

การออกแบบลวดลายผ้าทอมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้มีอัตลักษณ์สู่ตลาดสากล

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการออกแบบลวดลายผ้าทอมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ ภายไต้โครงการโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้ามัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีกลุ่มทอผ้าและประชาชนทั่วไป อําเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอแวงใหญ่ นายกิจจา  … Read more

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ ผศ.เชิงชาย … Read more