fa-kku

หลักสูตรการศึกษา  |  หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การแสดง

หลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม