fa-kku

หลักสูตรการศึกษา  |  หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาวิชา ทัศนศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชา การแสดง

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การแสดง

สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

สาขาวิชา นาฏศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์

นวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม